+420 491 612 900 pripojit@bezvanet.cz

Všeobecné podmínky poskytování telekomunikační služby BezvaNET s.r.o.

 1. Úvodní ustanoveníTyto všeobecné podmínky upravují podmínky zprostředkování připojení k síti Internet poskytované společností BezvaNET s.r.o.,IČ: 27494497, Máchova 226/IV, Chlumec nad Cidlinou 50351, v souladu se zákonem č. 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích, s veřejnými oprávněními ČTÚ č. VO- S/1/07.2005-9 a VO-R/12/08.2005-34 a osvědčení ČTÚ č. 72 ze dne 13.6.2006.
 2. Definice pojmůPokud z následujícího textu nevyplývá jinak, rozumí se:
  1. 2.1.  Poskytovatelem BezvaNET s.r.o.,IČ: 27494497 se sídlem Máchova 226/IV, Chlumec nad Cidlinou 50351. Provozovna: Boženy Němcové 42
  2. 2.2.  Uživatelem fyzická nebo právnická osoba, která je na základě Smlouvy oprávněna využívat Službu.
  3. 2.3.  Službou zprostředkování připojení k síti Internet a služby související.
  4. 2.4.  Smlouvou smlouva o poskytování služeb uzavřená mezi Poskytovatelem a Uživatelem, na jejímž základě je Služba poskytována.
  5. 2.5.  Podmínkami tyto všeobecné podmínky poskytování telekomunikačních služeb.
  6. 2.6.  Daty jakékoliv kombinace základních jednotek informace, které mají formu kódu, znaků, obrazů, zvuků a jejich souborů či kombinací, jsou zachytitelné prostředky výpočetní techniky a jsou přenositelné po sítích.
 3. Rozsah poskytované Služby
  1. 3.1.  Na základě Smlouvy se Poskytovatel zavazuje poskytovat Uživateli přístup k síti Internet, a to v rozsahu a za podmínek stanovených Smlouvou a Podmínkami a Uživatel se zavazuje platit za to Poskytovateli úplatu stanovenou v Ceníku Poskytovatele.
  2. 3.2.  Služba je poskytována jako neveřejná. Je určena vlastníkům a dlouhodobým nájemcům nemovitostí na území vymezeném bodem 3.4. těchto Podmínek.
  3. 3.3.  Připojení k síti Internet se uskutečňuje prostřednictvím pozemních vysílacích rádiových zařízení pro širokopásmový přenos dat na principu rozprostřeného spektra provozovaných Poskytovatelem v souladu s generální licencí ČTÚ GL-12/R/2000 ve znění změn (standardy 802.11abg – WiFi).

  3.4.Poskytovatel bude Službu poskytovat v oblasti pokryté příslušným radiovým signálem Poskytovatele. Rozsah území je zveřejněn a pravidelně aktualizován na stránkách Poskytovatele www.bezvanet.cz. Uživatel bere na vědomí, že rozsah území, na kterém je Služba poskytována, se může

  v čase měnit, a že i v oblasti s dostupným pokrytím signálem nemusí být z technických důvodů Služba plně dostupná (např. z důvodu rušení, stínění signálu apod.).

3.5. Poskytovatel je oprávněn zabezpečit poskytování Služby třetí osobou. Uživateli však odpovídá v rozsahu, jako by Služby poskytoval sám.

 1. Vznik a zánik Smlouvy
  1. 4.1.  Uzavíraná smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
  2. 4.2.  Smlouvu je možné uzavřít na dobu určitou nebo neurčitou. Není-li ve Smlouvě stanovena doba jejího trvání, platí, že je uzavřena na dobu neurčitou.
  3. 4.3.  Smlouva může být ukončena:
   a) dohodou smluvních stran,
   b) výpovědí, danou Poskytovatelem i Uživatelem. Výpovědní lhůta činí jeden měsíc a počíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce, následujícího po měsíci, v němž byla doručena výpověď druhé straně, pokud není v Podmínkách uvedeno jinak. Výpověď Smlouvy uzavřené v souladu s čl. 4.1 musí být učiněna písemně.
   c) odstoupením pro podstatné porušení Smlouvy. Odstoupení od Smlouvy učiní oprávněná strana ve stejné formě, v jaké se podává výpověď. Odstoupení je účinné dnem doručení odstoupení druhé straně.
   d) V případě uzavření smlouvy se zvýhodněným připojením, se uživatel zavazuje uhradit poskytovately ušlý zisk, který poskytovatel vyčíslí jako počet zbývajících měsíců do vypršení smlouvy nasobený výší smluveného tarifu uživatele. Dále je uživatel povinnen navrátit veškeré zařízení, které mu bylo zapůjčeno. Soupis zapůjčeného zařízení je doplněk smlouvy označený jako předávací list.
 2. Práva a povinnosti Poskytovatele
  1. 5.1.  Poskytovatel je povinen zřídit a poskytovat Službu v místě pokrytém radiovým signálem Poskytovatele (viz bod 3.4.) v souladu s Podmínkami za cenu stanovenou v Ceníku osobám, které vyhovují bodu 3.2. těchto podmínek, které o tuto Službu požádají, souhlasí s Podmínkami a je-li technicky možné Službu poskytnout. Poskytovatel může odmítnout uzavřít Smlouvu s osobou, která:
   a) odmítne přistoupit na smluvní podmínky nebo u níž lze důvodně předpokládat, že nebude plnit smluvní podmínky (zejména z důvodu, že smluvní podmínky nedodržovala v jiném smluvním vztahu k Poskytovateli),b) v minulosti zneužila (čl. 6.2.b) nebo se pokusila zneužít Službu nebo u níž existuje důvodné podezření, že se pokusí Službu zneužít, c) která má neuhrazené závazky vůči Poskytovateli z jiného smluvního vztahu.

    

   V případě odmítnutí návrhu na uzavření Smlouvy sdělí Poskytovatel formou elektronické zprávy do 30 dnů od doručení návrhu konkrétní důvod odmítnutí druhé straně.

  2. 5.2.  Poskytovatel je zavazuje poskytovat Službu nepřetržitě, s výjimkou doby nezbytné pro údržbu a opravy technických a softwarových prostředků a s výjimkou zásahů způsobených vyšší mocí.
  3. 5.3.  Poskytovatel je povinen umožnit Uživateli využívání Služby neprodleně po úhradě zálohy na cenu za poskytované Služby (čl. 7.5), a to formou aktivace zařízení Uživatele.
  4. 5.4.  Poskytovatel je povinen zahájit práci na odstranění závad bez zbytečného odkladu po jejich oznámení Uživatelem.
  5. 5.5.  Poskytovatel je povinen oznámit v předstihu Uživateli omezení či přerušení poskytování Služby, která jsou Poskytovateli předem známa.
  6. 5.6.  Poskytovatel je oprávněn jednostranně měnit Podmínky. Každou změnu Podmínek je povinen oznámit předem Uživateli písemně nebo elektronickou zprávou.
  7. 5.7.  Poskytovatel je oprávněn jednostranně měnit cenu za poskytované Služby, její strukturu či způsob určení, a to změnou Ceníku. Každou změnu Ceníku je Poskytovatel povinen oznámit Uživatelům na svých internetových stránkách www.bezvanet.cz předem ve lhůtě, která nesmí být kratší než jeden měsíc přede dnem, kdy nový Ceník nabude platnosti.
  8. 5.8.  Poskytovatel je oprávněn vypovědět Smlouvu nebo odstoupit od Smlouvy za podmínek stanovených těmito Podmínkami nebo Smlouvou.
  9. 5.9.  Poskytovatel je oprávněn vhodným způsobem informovat Uživatele o poskytovaných a nově zaváděných službách Poskytovatele, pokud s tím Uživatel nevysloví nesouhlas.
  10. 5.10.  Poskytovatel je oprávněn zamezit šíření Dat, které Uživatel šíří v rozporu se Smlouvou, Podmínkami, obecně závaznými právními předpisy České republiky nebo s dobrými mravy.

6. Práva a povinnosti Uživatele

 1. 6.1.  Uživatel je povinen se při používání Služby řídit Podmínkami, Smlouvou, obecně závaznými právními předpisy České republiky, a jednat v souladu s dobrými mravy. Uživatel uzavřením Smlouvy potvrzuje, že se před jejím uzavřením seznámil se Smlouvou, Podmínkami a Ceníkem a že s jejich obsahem bez výhrad souhlasí.
 2. 6.2.  Uživatel zejména nesmí:
  a) porušovat zákonem chráněná práva Poskytovatele a třetích osob,
  b) zneužívat Službu, zejména obtěžováním třetích osob opakovaným rozesíláním nevyžádaných Dat nebo přenášením velkého objemu Dat překračujícím rámec obvyklého užívání,
  c) umožňovat přístup ke Službě třetím osobám, pokud není ve Smlouvě stanoveno jinak. Uživatel je povinen učinit odpovídající opatření k zachování připojovacích dat pro přístup ke Službě v tajnosti. V případě ztráty, odcizení nebo narušení práva užití předmětných dat je Uživatel povinen sdělit tuto skutečnost formou elektronické zprávy neprodleně Poskytovateli, přičemž je odpovědný za každé užití Služby až do okamžiku oznámení této skutečnosti Poskytovateli, a to ve stejném rozsahu, jako by Službu využil sám.
 3. 6.3.  Uživatel je povinen řádně hradit ceny za poskytované Služby Do doby úhrady ceny za poskytované Služby má Poskytovatel právo omezit nebo přerušit poskytování Služby.
 4. 6.4.  Uživatel je povinen poskytnout Poskytovateli pravdivé a úplné údaje nutné pro uzavření Smlouvy a je též povinen neprodleně nahlásit písemně nebo formou elektronické zprávy Poskytovateli každou změnu těchto údajů ve lhůtě 7 dnů ode dne, kdy změna nastala. Na výzvu Poskytovatele je Uživatel povinen poskytnuté údaje doložit. Na výzvu Poskytovatele je Uživatel povinen doplnit poskytnuté údaje o další informace nezbytné k poskytování Služby a plnění dle Smlouvy.
 5. 6.5.  Uživatel je povinen oznamovat Poskytovateli závady a všechny jemu známé skutečnosti, jež by mohly nepříznivě ovlivnit funkčnost Služby Poskytovatele a poskytnout mu potřebnou součinnost pro odstranění závady, pokud jí bude třeba.
 6. 6.6.  Uživatel je povinen při užívání Služby používat pouze zařízení schválená pro provoz v České republice, která nenarušují poskytování Služby a která nejsou v rozporu se zákonem chráněnými právy třetích osob.
 7. 6.7.  Uživatel je oprávněn vypovědět nebo odstoupit od Smlouvy za podmínek stanovených těmito Podmínkami nebo Smlouvou.

7. Cena Služby a platební podmínky

 1. 7.1.  Služby jsou poskytovány úplatně.
 2. 7.2.  Cena za poskytované Služby, zejména její výše, struktura nebo způsob výpočtu, je stanovena podle Ceníku vydaného a aktualizovaného Poskytovatelem.
 3. 7.3.  Ceník může být kdykoli jednostranně měněn Poskytovatelem. O změnách Ceníku je Poskytovatel povinen Uživatele vhodným způsobem informovat, a to nejméně 1 měsíc přede dnem účinnosti nového Ceníku.
 4. 7.4.  V případě, že změnou Ceníku dojde ke zhoršení postavení Uživatele, má Uživatel právo Smlouvu vypovědět s účinností ke dni předcházejícímu den, ve kterém nový Ceník nabude účinnosti. Výpověď podaná z uvedeného důvodu musí být doručena Poskytovateli nejméně čtrnáct dní přede dnem, ve kterém nový Ceník nabude účinnosti.
 5. 7.5.  Pravidelné měsíční poplatky (paušály) jsou splatné vždy k patnáctému dni běžného měsíce. Na základě měsíčního vyúčtování bude zákazníkovi vystaven daňový doklad faktura. Platby je možno hradit čtvrtletně, přičemž faktura bude zákazníkovi vystavena druhý měsíc aktuálního čtvrtletí vždy k patnáctému dni téhož měsíce. Instalační poplatky budou zákazníkovi vyúčtovány po zprovoznění služby ve faktuře. Splatnost faktury je 14 dní od data vyúčtování. Uživatel nemá nárok na vrácení ceny za poskytované služby (např. z důvodu jejího nevyužívání Uživatelem apod.) s výjimkou uvedenou v čl. 8.1.
 6. 7.6.  Faktuty jsou zasílány elektronickou poštou, dle zákona o dani z přidané hodnoty č. 199/1998 Sb a ZoEP 227/2000 Sb a příslušné vyhlášky. Fakturu je možné na přání klienta zaslat v papírové podobě za poplatek 20,-Kč (bez DPH)
 7. 7.7.  V případě prodlení s úhradou za poskytované Služby se Uživatel zavazuje platit smluvní pokutu ve výši 0,1 % dlužné částky za každý den prodlení.
 8. 7.8.  Zaplacením smluvní pokuty není omezen nárok Poskytovatele na náhradu škody v plné výši.
 9. 7.9.  V případě zvýhodněného připojení a tarifu MINI je uživateli naúčtován aktivační poplatek dle ceníku zvýhodněného připojení.

8. Odpovědnost za škodu a náhrada škody

 1. 8.1  V případě omezení nebo neposkytnutí Služby zaviněním Poskytovatele je odpovědnost Poskytovatele vůči Uživateli v souladu se zákonem č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích, v platném znění, omezena pouze na odpovědnost urychleně odstranit závadu a vrátit neoprávněně účtované a zaplacené částky. Poskytovatel není povinen hradit Uživateli náhradu škody, která vznikla v důsledku neposkytnutí nebo vadného poskytnutí Služby.
 2. 8.2  Uživatel nese odpovědnost za škodu, která vznikne Poskytovateli nebo jiným osobám jeho zaviněním.

9. Závazky z porušení Smlouvy

 1. 9.1.  Poskytovatel v případě, že Uživatel nezaplatí včas vyúčtování ceny za poskytované Služby nebo neplní další smluvní podmínky, doručí Uživateli upozornění s uvedením náhradního termínu plnění. Pokud Uživatel v uvedeném termínu nezjedná nápravu, má Poskytovatel právo omezit nebo přerušit poskytování Služby. Při opakovaném neplnění smluvních podmínek má Poskytovatel právo poskytování Služeb ukončit.
 2. 9.2.  Opakované neplnění smluvních podmínek se považuje za závažné porušení Smlouvy.
 3. 9.3.  Za závažné porušení Smlouvy se dále považuje zejména porušení povinností stanovených v čl. 6.2 Podmínek.

10.Závěrečná ustanovení

 1. 10.1.  Smluvní vztahy mezi Uživatelem a Poskytovatelem se řídí příslušnými právními předpisy České republiky.
 2. 10.2.  Uživatel v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. uděluje po dobu trvání Smlouvy Poskytovateli oprávnění shromažďovat, zpracovávat, uchovávat a užívat jeho osobní údaje uvedené ve Smlouvě pro účely informačních a účtovacích systémů Poskytovatele a pro komunikaci s Uživatelem o všech službách Poskytovatele a v souvislosti s plněním předmětu Smlouvy Poskytovatelem.
 3. 10.3.  Uživatel souhlasí, aby Poskytovatel zpracovával pro obchodní účely data uvedená v § 84 odst. 3 písm. zák. č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích, ve znění změn a doplňků.
 4. 10.4.  Práva a povinnosti vyplývající ze Smlouvy je Poskytovatel oprávněn převést na třetí osobu, s čímž Uživatel uzavřením Smlouvy vyjadřuje souhlas. Účinky převodu práv a povinností na třetí osobu nabývají vůči Uživateli účinnosti doručením oznámení ve stejné formě, v jaké se podává výpověď. Uživatel je oprávněn převést svá práva a povinnosti vyplývající ze Smlouvy na třetí osobu jen s předchozím písemným souhlasem Poskytovatele.

10.5.Podmínky jsou k dispozici 24 hodin denně v elektronické podobě na adrese www.bezvanet.cz.

 1. 10.6.  Podmínky pozbývají účinnosti dnem nabytí účinnosti Podmínek pozdějších.
 2. 10.7.  Pokud by byla ujednání ve Smlouvě odchylná od Podmínek, mají ujednání uvedená ve Smlouvě přednost.
 3. 10.8.  S výjimkou, kdy tyto Podmínky požadují písemnou formu, lze veškerou komunikaci mezi Poskytovatelem a Uživatelem uskutečňovat ve formě elektronických zpráv doručovaných na elektronickou adresu uvedenou druhou stranou.
 4. 10.9.  Ukončení platnosti Smlouvy se nedotýká platnosti a účinnosti ustanovení Podmínek, které přetrvávají až do úplného vyřízení všech nároků vyplývajících ze smluvního vztahu.

10.10.Tyto Podmínky nabývají účinnosti dnem 1. srpna 2008. V Chlumci nad Cidlinou dne 1. srpna 2008

Naším DPO je od 25.5.2018 Ing. Petr Brábník, kterého můžete kontaktovat pomocí emailové adresy gdpr@bezvanet.cz. Na tuto adresu se můžete obracet s Vašimi požadavky na realizaci svých práv.

BezvaNET s.r.o.

Boženy Němcové 42
Chlumec nad Cidlinou 503 51

+420 491 612 900
pripojit@bezvanet.cz