+420 491 612 900 pripojit@bezvanet.cz

Zásady ochrany osobních údajů

Vážení klienti společnosti BezvaNET, s.r.o., vážíme si spokojených zákazníků a souvislosti se změnou legislativy si dovolujeme Vám zaslat informace dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů neboli GDPR)

Správcem osobních údajů je BezvaNET s.r.o. , se sídlem Máchova 226, provozovna Boženy Němcové 42, Chlumec nad Cidlinou 503 51, IČO 27494497, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové pod sp. zn. 22358 (dále jen “BEZVANET” nebo “My”).

Pokud by Vám cokoliv, co by se týkalo zpracování Vašich osobních údajů námi, připadalo nejasné, můžete se s jakýmkoliv dotazem obrátit na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů, Ing. Petra Brábníka, se sídlem Vladislavova 323, 281 29, Žiželice, IČO 05201705 : e-mail gdpr@bezvanet.cz.

Jaké osobní údaje o Vás BEZVANET shromažďuje a zpracovává?

V BEZVANET o Vás shromažďujeme a zpracováváme tyto běžné osobní údaje: základní identifikační údaje a kontaktní údaje našich zákazníků, tj. jméno, příjmení, titul, adresa, IČO, DIČ, telefon, e-mail, datum narození. Naše služby ani webové stránky nejsou určeny dětem, mladším 13 let. Pokud máte méně než 13 let, prosím, nevyužívejte naše webové stránky, pokud nám k tomu předem neudělí
souhlas Váš zákonný zástupce.

K jakým účelům BEZVANET Vaše osobní údaje využívá a zpracovává?

BEZVANET zpracovává Vaše osobní údaje za účelem splnění zákonné povinnosti naší zákonné povinnosti jako poskytovatele telekomunikačních služeb, jednání o smlouvě s Vámi a plnění smlouvy vůči Vám, a z titulu ochrany našich oprávněných zájmů jako správce osobních údajů (propagace vlastních výrobků a služeb – tzv. přímý marketing, zasílání obchodních sdělení). Osobní údaje jsou zpracovány v elektronické podobě pomocí prostředků výpočetní techniky nebo v listinné podobě. Z výše uvedených důvodů Vaše osobní údaje nezpracováváme se souhlasem, protože k takovému zpracování máme jiný právní základ.

Jak dlouho BEZVANET Vaše osobní údaje zpracovává?

Vaše osobní údaje zpracováváme po dobu trvání smluvního vztahu a dalších maximálně 10 let po zániku posledního smluvního vztahu s BEZVANET, a to z důvodu, že 10 let je nejdelší možná doba, po které uplyne promlčecí doba pro uplatnění nároků na náhradu škody u státních orgánů. Pokud bychom zpracovávali Vaše osobní údaje na základě souhlasu, byly by tyto zpracovávány po dobu 5 let nebo dokud nebyl odvolán souhlas se zpracováním údajů.

Musíte osobní údaje BEZVANET poskytnout?

Poskytnutí osobních údajů je stejně jako uzavření smlouvy s BEZVANET dobrovolné. Některé údaje jsou však nezbytné pro splnění zákonných povinností při uzavření smlouvy na dodávku zboží nebo poskytnutí služby a bez některých údajů BEZVANET nedokáže požadovanou dodávku zboží nebo poskytnutí služby poskytnout. Tudíž, pokud se rozhodnete s námi uzavřít smlouvu, je poskytnutí některých Vašich osobních údajů ve vztahu k uzavření smlouvy s námi povinné. Údaje nutné pro výše uvedené jsou: jméno a příjmení jde-li o podnikající fyzickou osobu, též její obchodní firma, odlišující dodatek nebo další označení, sídlo a popřípadě dodací adresa pro zboží, telefon, e-mailová adresa.

Z jakých zdrojů BEZVANET osobní údaje získává?

Zpracováváme údaje, jež jste nám poskytli v souvislosti s jednáním o uzavření smlouvy na dodávku zboží či služeb, případně pro vyřízení servisního požadavku. Vaše osobní údaje se tedy vždy dozvíme pouze od Vás, nikoliv od jakékoliv třetí osoby.

Jakým způsobem BEZVANET zajišťuje ochranu osobních údajů?

Osobní údaje jsou pod stálou fyzickou, elektronickou i procedurální kontrolou a BEZVANET disponuje kontrolními, technickými a bezpečnostními mechanismy zajišťující maximální ochranu zpracovávaných údajů před neoprávněným přístupem nebo přenosem, před jejich ztrátou nebo zničením, jakož i před jiným možným zneužitím.

Tato opatření zahrnují zejména:

  • interní doumentace
  • školení zaměstnanců
  • zabezpečení sítě

Veškeré osoby, které s osobními údaji klientů přichází do styku v rámci plnění svých pracovních či smluvně převzatých povinnosti, jsou vázány smluvní povinností mlčenlivosti.

Komu BEZVANET Vaše osobní údaje poskytuje nebo předává?

BEZVANET předává osobní údaje státním orgánům, pokud je tato povinnost stanovena zákonem a dále pokud je to nezbytné pro ochranu práv BEZVANET. BEZVANET může pověřit zpracováním údajů třetí osobu, tzv. zpracovatele. Zpracování je možné pouze na základě uzavřené smlouvy, která zavazuje zpracovatele ke stejné míře ochrany údajů, jakou poskytuje sám BEZVANET. Údaje tak mohou být předány dodavatelům zajišťujícím pro BEZVANET služby spočívající v rozesílání pošty, doručování zboží, zprostředkování našich služeb specializovanými techniky a jmenovanému pověřenci pro ochranu osobních údajů.

Jaká jsou vaše práva ve vztahu ke zpracování a předávání osobních údajů?

V souladu s platnou legislativou můžete uplatnit svá práva subjektů údajů. Níže naleznete jejich podrobnější popis. Máte právo na přístup k osobním údajům, které o vás zpracováváme, právo na přenositelnost vybraných osobních údajů přímo jinému správci a právo požadovat opravu osobních údajů. Můžete požádat o výmaz osobních údajů, popř. omezení jejich zpracování, pokud ovšem není nutné dále je zpracovávat pro splnění právních povinností nebo pokud je jich třeba, abychom vám mohli nadále poskytovat služby. Tato práva můžete uplatnit osobně v sídle společnosti, písemně na adresu sídla společnosti nebo mailem na adresu gdpr@bezvanet.cz.

Právo na přístup znamená, že nás kdykoliv můžete požádat o potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud jsou, pak máte právo na přístup k těmto údajům a informacím za jakými účely, v jakém rozsahu a komu jsou zpřístupněny, jak dlouho je budeme zpracovávat, zda máte právo na opravu, výmaz, omezení zpracování či vznést námitku, odkud jsme osobní údaje získali a zda dochází na základě zpracování Vašich osobních údajů k automatickému rozhodování, včetně případného profilování.

Právo na opravu znamená, že nás kdykoliv můžete požádat o opravu či doplnění Vašich osobních údajů, pokud by byly nepřesné či neúplné.

Právo na výmaz znamená, že musíme vymazat Vaše osobní údaje pokud (i) již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, (ii) zpracování je protiprávní, (iii) vznesete námitky proti 6 zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, nebo (iv) nám to ukládá zákonná povinnost.

Právo na omezení zpracování znamená, že dokud nevyřešíme jakékoliv sporné otázky ohledně zpracování Vašich osobních údajů, musíme omezit zpracování Vašich osobních údajů.

Právo vznést námitku znamená, že můžete vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, které zpracováváme pro účely našich oprávněných zájmů, zejména pro účely přímého marketingu. Pokud vznesete námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již Vaše osobní údaje pro tyto účely zpracovávány.

Jaké jsou Vaše možnosti omezit zpracování a předávání osobních údajů?

V případě, kdy BEZVANET zpracovává osobní údaje na základě Vašeho souhlasu, můžete tento souhlas kdykoliv odvolat. V případě, kdy dochází ke zpracování vašich údajů na základě oprávněného zájmu, můžete proti takovému zpracování vznést námitku. Každé takové podání námitky vyhodnotíme a o výsledku vás budeme informovat, ale pokud nebudeme mít významný oprávněný zájem, který by převažoval Váš zájem na ochraně osobních údajů, nebudeme Vaše osobní údaje dále zpracovávat.

Dále pak, pokud vznesete námitku proti našemu zpracování Vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu, s takovým zpracováním vždy okamžitě přestaneme.

Jak BEZVANET informuje o zásadách a pravidlech zpracování osobních údajů a jejich ochraně?

O našich pravidlech zpracování osobních údajů jste informováni pokaždé, když BEZVANET poskytujete některé osobní údaje.

Toto poučení a další detailní informace jsou veřejně přístupné na internetových stránkách https://www.bezvanet.cz/zoou

Kdo vykonává dozor v oblasti ochrany osobních údajů?

Pokud se nám nepodařilo uspokojivě vyřešit vaše dotazy nebo námitky v oblasti ochrany osobních údajů, máte právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů, sídlo: Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz

Vše výše zmíněné je platné od 25. 5. 2018.

BezvaNET s.r.o.

Boženy Němcové 42
Chlumec nad Cidlinou 503 51

+420 491 612 900
pripojit@bezvanet.cz